sábado, 20 de abril de 2013

Programa das XXII Xornadas de Mariñán                           ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE COLEXIOS PÚBLICOS  DA CORUÑA
CEIP “San Francisco Xabier”. Ronda de Outeiro,72. 15009   A Coruña

XXII  XORNADAS  DE  EQUIPOS  DIRECTIVOS  DE  Educación
Infantil e Primaria

 1.- CELEBRACIÓN :
-       Pazo de Mariñán, Bergondo. A Coruña
-       Días 2, 3 e 4 de maio de 2013
2.- PROGRAMA
DÍA 2 DE MAIO, XOVES
-       16:00 horas  Recepción dos asistentes e entrega de documentación
-       16:30 horas  Acto inagural presidido polo Presidente da Deputación Provincial da Coruña
-       17.00 horas Tema: “A XESTIÓN DOS CENTROS E RESPONSABILIDADE DO PROFESORADO.  A responsabilidade patrimonial e civil da administración no ámbito docente
     Relator: Pablo Valencia Vila. Xefe do Servizo de Réxime Xurídico e Recursos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
-       18:00 horas  Descanso e refrixerio
-       18:30 horas  Grupos de traballo
-       19:30 horas  Posta en común e conclusións
-       20:30 horas  Fin da sesión
DÍA 3 DE MAIO, VENRES
-       09:30 horas Tema: “A DIRECCIÓN ESCOLAR A DEBATE: retos e propostas"
Relator: Josep Serentill Rubio.
-       11:00 horas  Descanso e refrixerio
-       11:30 horas  Grupos de traballo
-       12:30 horas  Posta en común e conclusións
-       14:00 horas  Xantar
-       16:00 horas Tema: “A DOCUMENTACIÓN DA ORGANIZACIÓN DE CENTROS: A Organización e funcionamento das institucións escolares a través do liderazgo directivo"
Relator: Josep Serentill Rubio.
-       18:00 horas  Descanso e refrixerio
-       18:30 horas  Grupos de traballo
-       19:30 horas  Posta en común e conclusión.
-       20:30 horas  Fin da sesión
DÍA 4 DE MAIO, SÁBADO
-       09:30 horas Tema: “A CALIDADE E A INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE DIFERENTES ASPECTOS:  a avaliación, o liderazgo, os regulamentos básicos de centro.”
Relator: Mª Carmen Cimadevila Cea. Subdirectora Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo da Consellería de Cultura, Educación e Orednación Universitaria.
-       11:00 horas  Descanso e refrixerio e visita guiada ao Pazo
-       11:30 horas  Grupos de traballo
-       12:30 horas  Posta en común e conclusións
-       13:30 horas  Acto oficial de clausura das XXII
-       14:00 horas  Xantar de clausura
3.- OBXECTIVOS:OS
Ø Coñecer, formular preguntas e obter respostas a todas aquelas cuestións que os asistentes interesen sobre temas relacionados coas baixas laborais e profesionais, coa organización, xestión e responsabilidade nas actividades complementarias e extraescolares e algún outros aspectos do procedemento administrativo relacionados, en xeral, coa organización e funcionamento dos centros educativos e, en particular, co exercicio da función directiva.
Ø Reflexionar sobre os modelos de dirección que se planean a nivel nacional e autonómico froito das normativas actuais e futuras. Para conseguir este obxectivo proporase un traballo reflexivo e compilatorio sobre as principais función e competencias básicas para o exercicio da dirección escolar que será contrastado coa experiencia cotiá dos poñentes e dos asistentes e, finalmente, consideraranse as posibilidades de identificación, diagnóstico e desenvolvemento.
Ø Reflexionar e debater sobre os múltiples cambios acontecidos no ámbito da xestión e funcionamento dos centros educativos de infantil e primaria nos últimos anos e planificar a necesidade de reformulación dun novo Regulamento Orgánico de Centro que abrangue eses cambios e se axuste as novas realidades socio-educativas actuais.
Ø Estes  obxectivos   pretenden  que   os  asistentes   ás Xornadas  estuden, coñezan e  debatan sobre aspectos de  máxima actualidade e  de  especial interese na organización e funcionamento dos centros educativos. E asemade teñan información e poidan coñecelos proxectos das Administracións educa­tivas sobre a presente e futura normativa de centros educativos
4.- METODOLOXÍA:
Ø  Eminentemente práctica e participativa, alternando a exposición e debate dos contidos obxecto de estudo coa análise de documentos, estudo de casos e exercitacións individuais e en grupo.
5.- ASISTENTES:
-      Poden asistir os compoñentes de equipos directivos de escolas de educación infantil, de colexios públicos de educación infantil e primaria, rurais agrupados, centros de educación especial e de centros públicos integrados da Comunidade Autónoma de Galicia que se matriculen no prazo establecido. (Máximo de dúas persoas por Centro)

6.- ORGANISMOS COLABORADORES: