viernes, 12 de febrero de 2016

Calendario de admisión de alumnado 2016

PRAZOS
                                            ACTUACIÓNS SEGUNDO A ORDE DO 12  DE MARZO DE 2013
1-15 de febreiro
-  Cambio dun centro a outro ao que se está adscrito (alumnado de 6º, por exemplo). Presentación de solicitude (Anexo I) polos pais, nais ou titores legais no centro de orixen. (Artigo 10º.2)
Envío ao centro ao que está adscrito da relación do alumnado susceptible de matricularse no mesmo para o vindeiro curso, xunto coas solicitudes de reserva de praza. (Artigo 10º.3)
-  A presentación de solicitude noutro centro estando vinculado por reserva implica perda do dereito de prioridade. (Artigo 11º.3 e 34º.1b).
Antes do 1 de marzo
-  Aprobación polo Consello Escolar do criterio complementario do centro, se é o caso,  e da forma de acreditalo.  Información á Xefatura Territorial e inclusión deste dato na información á que fai referencia o punto seguinte. (Art.28º).
Publicación no taboleiro de anuncios das vacantes dispoñibles para o curso 2016-17, así como dos demais aspectos que figuran no artigo 13º.1 e 13º.2 da devandita Orde.
-   Reservar tres postos por unidade nos cursos 1º de EI e 1º de EP para que a Comisión de escolarización escolarice, se é o caso, alumnado con n.e. de a.e. (Artigo 3º.2).
Sorteo público na Consellería para determinar a orde de preferencia nos casos de empate. (Artigo 29º.3).
1-29 de marzo
(segundo o art. 18.)
Presentación de solicitudes de admisión segundo o Anexo II, acompañadas do DNI ou L. de Familia. (Arts.14º.1, 15º e 16º).
-  Cada solicitante presentará unha única solicitude, relacionando nela por orde de preferencia ata seis centros nos que solicita praza. (Artigo 14º.6). Na mesma solicitude indicará se desexa ou non utilizar o comedor  e o transporte (Disposic. Adic. 2ª)
-  Esta solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar. (Artigo 14º.5).
-  Todas as solicitudes deberán contar coa data e selo de rexistro de entrada e/ou saída, segundo proceda.
- Ter todos os datos de admisión cargados na aplicación XADE nos 3 días hábiles seguintes á presentación de cada solicitude. (Art. 14.8)
- Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.e. deberán manifestalo e achegarán a documentación pertinente. (Art. 37º.1 e 2)
Envío á Xefatura Territorial, no prazo máximo de dez días hábiles a partir do día seguinte da súa presentación no centro, xunto coa avaliación psicopedagóxica inicial realizada polo centro, das solicitudes para o alumnado con necesidade educativa específica de apoio educativo. (Artigo 38º.1).
1–12 abril
-  Se existe máis demandada que oferta, presentación no centro de documentación acreditativa dos criterios de baremo. Esta presentación ten carácter voluntario. (Artigo 17º.1 e 2)
13 de abril
-  Solicitude á Xefatura Territorial da verificación de que os datos fiscais coincidan cos do Padrón (Art. 22º.3).
Antes do 25 de abril
- Recepción da Xefat. Territorial das solicitudes de prazas reservadas para n.e.e., acompañadas de informe do EOE e indicación de se procede ou non a escolarización con cargo á reserva de prazas. (Art. 38º.2).
Reunión do Consello Escolar e publicación provisional de admitidos e non admitidos por curso. (Artigo 30º.1)
-  Prazo de presentación de reclamacións as listaxes provisionais: cinco días hábiles. (Artigo 30º.3)
-  As reclamacións resolveranse coa publicación das listaxes definitivas. (Artigo 31º.1)
Durante o mes de ABRIL
-   Solicitude dos servizos de transporte e comedor para o alumnado do Centro que non teña que formalizar matrícula, con documentación acreditativa e ou autorización á Consellería (Ver disposición adicional 2ª)
Antes do 15 de maio
Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido. (Artigo 31º.2).
-  Contra esta publicación, cabe recurso de alzada ante a xefatura territorial  no prazo dun mes. (Artigo 32º).
-  Nun prazo de 2 días  hábiles á publicación das listaxes definitivas, envío á Xefatura Territorial a seguinte documentación (artigo 33º):
- Copia das listaxes definitivas de admitidos.
- Número de postos non cubertos, detallados por cursos e niveis se é o caso.
- Listaxe de alumnado que non resultou admitido, xunto coa documentación presentada.
- De ser o caso, solicitudes de alumnado con n.e.e. que non resultasen admitidas na resolución definitiva e, tamén     de ser o caso, as prazas vacantes reservadas a este alumnado. (Art. 39º).
20 - 30  Xuño
Formalización da matrícula do alumnado de educación infantil e primaria. (Artigo 40º.2 a).
-  Se finalizado este prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida (Art.40º.3)
- Unha vez finalizado o prazo de matrícula, comunicación á Xefatura Territorial o número de prazas vacantes especificando curso e nivel educativo.  Así mesmo  irá comunicando todas as vacantes que se produzan ao longo do curso académico. (Artigo 42º).
- O centro de secundaria solicitará ao  centro de primaria  a remisión de documentación correspondente ao alumnado que formalizou a matrícula no seu centro. (Art. 41º).
- Comunicar á Xefatura Territorial  as vacantes que se poidan producir no centro:
           a) Con posterioridade á resolución definitiva e antes ao inicio do prazo de matrícula. (Artigo 33º).
           b) As que xurdan con posterioridade ao inicio do prazo de matrícula. (Artigo 42º).
           c) Tamén as que se produzan ao longo do curso académico. (Artigo 42º).