miércoles, 6 de abril de 2016XXV  Xornadas de Mariñán


XORNADAS DE EQUIPOS DIRECTIVOS DE ED. INFANTIL E PRIMARIA

 1.- CELEBRACIÓN :
-       Pazo de Mariñán, Bergondo. A Coruña
-       Días 5, 6 e 7 de maio de 2016
2.- PROGRAMA
DÍA 5 DE MAIO, XOVES
–    16:00 horas: Recepción dos asistentes e entrega de documentación
–    16:30 horas: Acto inagural presidido polo Presidente da Deputación Provincial da Coruña
–    17.00 horas Tema: “As avaliacións como elemento de mellora: aportacións, limitacións e as súas consecuencias para a educación escolar”
Relator: Jesús Miguel Jornet Meliá
–       18:00 horas: Descanso e refrixerio
–       18:30 horas: Grupos de traballo
–       19:30 horas: Posta en común e conclusións
–       21:00 horas: Fin da sesión.
DÍA 6 DE MAIO, VENRES
    09:30 horas Tema: “Os proxectos de mellora na escola. A convivencia positiva como marco de referencia”
Relator: D. Pedro Uruñuela Najera
–    11:00 horas: Descanso e refrixerio
–    11:30 horas: Grupos de traballo
–    12:30 horas: Posta en común e conclusións
–    14:00 horas: Xantar
–    16:30 horas Tema: “As tarefas dos directivos escolares: dirixir persoas e equipos, organizar o centro”.
Relator: D. Alfonso Fernández Martínez

_    18:00 horas. Descanso e refrixerio
–    18:30 horas: Grupos de traballo.
–    19:30 horas: Posta en común e conclusión.
–    21:00 horas: Fin da sesión
      DÍA 7 DE MAIO, SÁBADO
-       09:30 horas Tema: O desafío da protección de datos e os dereitos tecnolóxicos na educación do século XXI”
RelatorD. Victor Alberto Salgado Seguín
–      11:00 horas: Descanso e refrixerio e visita guiada ao Pazo
–      12:00 horas: Grupos de traballo
–      13.00 horas: Posta en común e conclusións
–      13:30 horas: Acto oficial de clausura das XXIV
–      14:00 horas: Xantar de clausura.

3.- OBXECTIVOS:OS
➢    Coñecer e interiorizar procedementos de actuación cos que habitualmente temos que interactuar a hora de xestionar os centros educativos e de manter as necesarias e correspondentes medidas de actuación no ámbito de xestión, control e movemento dos ficheiros de datos e informacións relativas aos membros da comunidade educativa...

Ø Reflexionar sobre os modelos de dirección que se planean a nivel nacional e autonómico froito das normativas actuais e futuras. Para conseguir este obxectivo proporase un traballo reflexivo e compilatorio sobre as principais función e competencias básicas para o exercicio da dirección escolar dende a premisas do liderazgo compartido , e o liderazgo para a mellora, que será contrastado coa experiencia cotiá dos poñentes e dos asistentes e, finalmente, consideraranse as posibilidades de identificación, diagnóstico e desenvolvemento.

Ø Reflexionar e coñecer como buscar a mellora dos centros educativos a través da implementación de plans de mellora en xeral e do plan de convivencia en particular.

Ø A organización e participación dos diversos membros das comunidades educativas como obxeto de mellora da calidade educativa.

Ø As avaliación internas VS externas de centro. A mellora do centro a través dunha verdadeira anamnesis.

Ø Estes  obxectivos   pretenden  que   os  asistentes   ás Xornadas  estuden, coñezan e  debatan sobre aspectos de  máxima actualidade e  de  especial interese na organización e funcionamento dos centros educativos. E asemade teñan información e poidan coñecelos proxectos das Administracións educativas sobre a presente e futura normativa de centros educativos.


4.- CONTIDOS:
Ø  Xestión da mellora da convivencia nos centros.
Ø  Xestión e responsabilidade do profesorado. A Resolución pacífica do conflicto.
Ø  A Dirección Escolar como motor na implementación do plan de convivencia.
Ø  Xestión escolar. Dereitos-obrigas. Xeración, xestión e control de ficheiros.
Ø  Os plan de mellora como elementos básicos na organización e xestión das institucións escolares.
Ø  Autonomía e participación como signo de calidade educativa.

5.- METODOLOXÍA:
Ø  Eminentemente práctica e participativa, alternando a exposición e debate dos contidos obxecto de estudo coa análise de documentos, estudo de casos e exercitacións individuais e en grupo.
Ø  Acompañarase coa activación de grupos de discusión e de presentacións de experiencias persoais e de centro que resalten a significativación dos obxetivos planificados.
6.- ASISTENTES:
-      Poden asistir os compoñentes de equipos directivos de escolas de educación infantil, de colexios públicos de educación infantil e primaria, rurais agrupados, centros de educación especial e de centros públicos integrados da Comunidade Autónoma de Galicia que se matriculen no prazo establecido. (Máximo de dúas persoas por Centro)

7.- ORGANISMOS COLABORADORES:
              

1ª Sesión. Jesús Miguel Jornet
2ª Sesión: D. Pedro Uruñuela Najera e D. Alfonso Fernández Martínez
3ª Sesión: D. Victor Alberto Salgad